S cieľom uľahčiť užívateľom používať našu stránku využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení.

Parky s kožušinami:

NOVINKY

arr3Sledujte nás na FB :)Sme k vám bližšie na FB - máme dve stránky - tzv. hlavnú a firemnú, na oboch sme každý deň,... arr3Zimná sezóna 2021 / 22Začíname už na sklonku leta aktualizovať novinky pre zimnú sezónu 2021 - 22:  bundy, parky,... arr3Svadobné a detské šaty aj na splátky!Svadobné a detské šaty si môžete zakúpiť aj na splátky. Nejedná o štandartné splátky, ale o... arr3Svadobná sezóna 2022Nádherné novinky v svadobnej móde pre rok 2022 :)   Pozerajte na...

Zimné bundy:

KONTAKTY

RoyalStores s.r.o.
Karpatske namestie 7770/10A
83106 Bratislava
tel: +421 951 453 234
napíšte nám
Jana Kramárová
osobné stretnutia - Piešťany

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Spoločnosť RoyalStores s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať:

ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

 1. / Tieto  všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti RoyalStores s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06  Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v  Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava, oddiel: Sro,  vložka číslo  .../T, IČO:  51 294 575, DIČ: 2120663600  a fyzickej alebo právnickej osoby vstupujúcej do obchodného vzťahu so spoločnosťou RoyalStores s.r.o.  (ďalej len kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.diva-glamour.sk
 2. / Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre  Trnavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, adresa: Trhová 2,  917 01 Trnava.
 3. / VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na  www.diva-glamour.sk a spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo ich kedykoľvek upraviť.
 4. / Všetky vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou RoyalStores s.r.o., ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2
OBJEDNÁVKA

 

 1. / Objednávku tovaru je možné uskutočniť on-line na www.diva-glamour.sk. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže kupujúci uskutočniť priame objednávanie na www.diva-glamour.sk , je možné zaslať objednávku na e-mailovú adresu  divaglamour.sk @gmail.com. 
 2. / Podmienkou platnosti objednávky je úplne a pravdivé vyplnenie všetkých povinných údajov - meno, adresa
 3. / Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou a kupujúcim a je záväzná. Po zaslaní objednávky obdrží kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii kupujúceho.  Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti je kupujúci povinný o tom upovedomiť spoločnosť  na e-mailovej adresu divaglamour.sk @gmail.com
 4. / Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany spoločnosti a kedykoľvek pred prevzatím tovaru /netýka sa produktov vyhotovených na mieru / alebo viac ako 14 dní po prevzatí.
 5. / Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa  tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade, bude spoločnosť okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 6. / Každá objednávka musí obsahovať:

 

 • *  Meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru
 • *  E-mail kupujúceho, prípadne telefónne číslo
 • *  Objednávací kód, počet kusov pre každú položku tovaru
 • *  Dátum vystavenia objednávky
 • *  Spôsob úhrady za tovar
 • *  Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • *  Ak je kupujúcim právnická osoba, k objednávke je   potrebné dodať IČO a DIČ spoločnosti a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

 

Článok 3
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

 

 1. / Podľa §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote  do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. / Podľa §8 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovenia ktorého spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ďalej podľa §8 ods. (2) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovenia ktorého sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty určenej zákonom. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu spoločnosti RoyalStores s.r.o., ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Spoločnosť  neakceptuje zaslanie tohto tovaru na dobierku.
 3. / Alebo ak kupujúci doručí spoločnosti RoyalStores s.r.o.  tovar, ktorý je použitý, poškodený, alebo neúplný, spoločnosť  vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. / Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Podľa §9 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu
 5. / Písomná forma odstúpenia od zmluvy adresovaná spoločnosti RoyalStores s.r.o. na adresu sídla: „Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetu na www.diva-glamour.sk na základe mojej objednávky zo dňa ........... potvrdené mnou dňa ............... a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:………………….  Dátum a podpis.“

 

 

Článok 4
Cenové podmienky

 

 1. / Kúpna cena tovarov ponúkaných prostredníctvom www.diva-glamour.skje vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty a to podľa §3 ods. (1) písm. e) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o.   si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.diva-glamour.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.diva-glamour.sk . Spoločnosť si vyhradzuje  právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.diva-glamour.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná z dôvodu chyby systému (napr. sa objaví cena "0 Euro" alebo "1 Euro"),  spoločnosť RoyalStores s.r.o. nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. / Dokladom o predaji je faktúra so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami, ktorá je pripojená ku každej zásielke  a zároveň slúži ako dodací a záručný list.  

Článok  5
Platobné podmienky 

 1. / Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
 • 100% platbou vopred  na účet spoločnosti /s dodatočnou zľavou 3% z ceny tovaru/  alebo
 • 70% zálohová platba na účet spoločnosti
 • konečný doplatok sa uhrádza kuriérskej spoločnosti pri prevzatí tovaru.

 

 

Článok 6
Dodacie podmienky

 

 1. / Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérskou spoločnosťou).
 2. / Tovar je na zákazkové objednávky, zaslaný bude podľa potvrdenej dohody medzi výrobcom - predajcom RoyalStores s.r.o. a kupujúcim.  Ak nastanú nepredvídané okolnosti, ktoré by predĺžili predbežne dohodnutú dobu dodania, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.
 3. / Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. / Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 5. / Tovar dodáva spoločnosť RoyalStores s.r.o. na územie Slovenskej republiky, v prípade záujmu aj do iných krajín.

 

Článok 7
Záručné podmienky a záručná doba

 

 1. / Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2. / Ku každému tovaru zakúpenému na www.diva-glamour.skje pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži ako dodací list a zároveň ako záručný doklad.
 3. / Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.diva-glamour.ska úplne zaplatený.
 4. / Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu sídla spoločnosti RoyalStores s.r.o. 
 5. / Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.
 6. / Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.diva-glamour.sk

 

Článok 8
Ochrana osobných údajov

 

 1. / Kupujúci súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby spoločnosť RoyalStores s.r.o. spracovala a uschovávala jeho osobné údaje.
 2. / Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne spoločnosti RoyalStores s.r.o. nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, prípadne telefónne číslo.
 3. / Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne spoločnosti nasledovné údaje: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, e-mail, telefónne číslo, IČO.
 4. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnej tretej strane a využije ich výhradne na spracovanie objednávky kupujúceho.
 5. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 6. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle č.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 


Článok 9
Záverečné ustanovenia

 

 1. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosť dňom ich zverejnenia na  www.diva-glamour.sk
 2. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.diva-glamour.skmôžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. / Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 4. / Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že si naštudoval a vyslovil svoj súhlas s uvedenými VOP.

 

Reklamačné podmienky

 

 Prevádzkovateľa  internetového obchodu www.diva-glamour.sk

 

názov sro:  RoyalStores s.r.o.

adresa:        Karpatské námestie 7770/10A, 831 06  Bratislava,

                

IČO:  51 294 575 

DIČ:  2120663600

 

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok.

 1. Úvodné ustanovenia

 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou RoyalStores s.r.o.. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu 
  2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.
 3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.
 4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

 

 1. Vybavenie reklamácie
 2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách kupujúci oznámi spoločnosti RoyalStores s.r.o. postačí e-mailom na

 

divaglamour.sk@gmail.com

alebo prostredníctvom formulára priloženého na konci reklamačného poriadku,  alebo poštou). V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú, nie je potrebné vyhotovenie fotografií.

 1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.
 3. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
  a) ktoré kupujúci spôsobil sám
  b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
  c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním...
 5. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 • ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku - faktúra slúžiaca ako dodací list.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci prostredníctvom e-mailu, pošty alebo kompletne vyplneného reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na konci reklamačného poriadku - podľa vlastného uváženia.
 2. Reklamovaný tovar kupujúci následne doručí spoločnosti RoyalStores s.r.o. na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť nepreberie.
 3. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.
 4. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný,  v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 5. Po doručení tovaru spoločnosť RoyalStores s.r.o. zašle kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.
 6. Oprávnené reklamácie spoločnosť  vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 7. Ak dôjde k výmene  tovaru za nový začne plynúť záručná doba k novému tovaru od prevzatia nového tovaru

 

 1. Osobitné ustanovania
 2. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.diva-glamour.sk
 4. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 12. 4. 2017.

 

Odstúpenie od zmluvy

/fotky16924/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy-DG.pdf

 

Nakoľko sa na Slovensku stále častejšie stáva, že zákazník sa snaží vrátiť tovar nakúpený v internetovom obchode bez udania dôvodu PO 14 dňovej kalendárnej lehote, uvádzame článok poskytujúci vysvetlenie, aby sme predišli obojstranným nedorozumeniam:

Nové podmienky upravuje na Slovensku zákon č. 102/2014 Z. z., ktorý vychádza z európskej smernice 2011/83/EÚ. Podľa starej legislatívy, platnej do 13. 6. 2014, bola lehota na vrátenie tovaru zakúpeného cez internet 7 pracovných dní, po novom sa mení na 14 kalendárnych dní. Ak však koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a platí všeobecne na tovar zakúpený inde ako v obchode, teda napríklad aj od podomového predajcu, či cez telefón alebo formou poštovej objednávky.  Pri úmysle vrátiť tovar je dobré obchodníka o tomto rozhodnutí jednoznačne informovať, aby tak mohol zásielku očakávať.  Postačí poslať e-mail. Využiť možno aj formulár v elektronickej podobe. 

Predávajúci musí peniaze za vrátený tovar vrátiť do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy, preto je vhodné i keď nepovinné toto oznámenie podať.  Túto lehotu môže predajca predĺžiť len v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho zákazník poslal späť. Vrátenie kúpnej ceny musí zahŕňať aj náklady na poštovné, ktoré zákazník zaplatil pri objednávke tovaru (obchodník si ale môže naúčtovať dodatočné dodacie náklady, ak zákazník výslovne žiadal o neštandardnú alebo expresnú dodávku). Náklady na samotné vrátenie tovaru predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy však musí znášať zákazník.

Tovar, ktorý bude javiť známky používania /pozor, hovoríme o vrátení tovaru bez dôvodu, nie o reklamácii/ môže byť zákazníkovi vrátený i s vyrozumením naspäť na jeho adresu. Zákazník, ak neprijme takéto vysvetlenie e-shopu, môže podať návrh na alternatívne riešenie sporov, ktoré uvádzame v samostatnej kategórii .

Lehota na odstúpenie od zmluvy

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. To znamená, že odovzdanie tovaru dopravcovi (na pošte alebo kuriérovi) zo strany spoločnosti nie je možné považovať za prevzatie tovaru.

Ak si zákazník objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu budú dodávané po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď zákazník prevezme posledný dodaný tovar.

 

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch

* predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

·         1. TOVAR ZHOTOVENÝ PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK SPOTREBITEĽA.

Ide o taký tovar, ktorý nemáte bežne v ponuke e-shopu a zákazník vás sám požiada o jeho úpravu či zmenu jeho parametrov alebo vlastností.

·         2. TOVAR VYROBENÝ NA MIERU

Ide o taký tovar, ktorý vyrábate vyslovene podľa požiadavky zákazníka. Môže ísť napríklad o zákazkové šitie, kedy zákazníkovi vyrobíte svadobné šaty presne „na mieru“. Alebo ak ponúkate výrobu záclon a zákazník vám zadá presné rozmery záclony.

·         3. TOVAR OSOBITNE URČENÝ PRE JEDNÉHO SPOTREBITEĽA

Ide o taký tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu spotrebiteľovi. Môže ísť napríklad o výrobky, ktoré sa nejakým spôsobom upravujú pre zákazníka – napríklad gravírovaním alebo vyšitím mena, pridaním fotografie na produkt a pod. Takýto tovar je jasne určený len pre konkrétneho zákazníka a preto ho zákazník nemôže vrátiť.

.         4. TOVAR HÁKLIVÉHO CHARAKTERU z HYGIENICKÝCH DôVODOV

Ide o taký tovar,  ktorý už nie je možné ponúknuť ďalej na predaj novému klientovi po vrátení a to z dôvodu ochrany zdravia nového klienta - ide hlavne o:  náušnice,  ozdoby do vlasov - ako korunky, spony, vlasové hrebene,  piercingy,  spodné prádlo - nohavičky... Ak Vám zakúpený tovar nevyhovuje a teda ho nemôžete vrátiť z uvedených dôvodov, radi Vám ponúkneme iný podobný tovar podľa Vášho výberu za výhodnejšiu cenu.

Ako si zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť i priložený formulár, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia – môže ho napísať aj rukou. Zákazník môže vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslať aj e-mailom alebo aj na USB kľúči.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, že oznámenie odoslal hoci aj v posledný deň lehoty. Zákon hovorí o odoslaní, nie o doručení. Ak by spoločnosť vyhlásenie o odstúpení od zákazníka nedostala, ale zákazník má doklad o odoslaní (napríklad potvrdenie z pošty), potom sa za deň doručenia oznámenia považuje deň, kedy ho zákazník odoslal.

Potvrdenie o prijatí odstúpenia môže spoločnosť zákazníkovi odoslať písomne alebo e-mailom.

V prípade pochybností o odoslaní či doručení vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, je na zákazníkovi, aby preukázal jeho odoslanie.

Opotrebenie a používanie tovaru

Zákazník má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, vtedy je už zákazník za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.

Ak napríklad zákazník odbalil mobil a stiahol ochrannú fóliu z displeja, má na to právo. Ak ale zákazník poškrabal displej, má spoločnosť právo od zákazníka požadovať úhradu škody (výmena displeja) (ale nesmie mu to odrátať od vrátenej sumy, škodu si môže nárokovať len dohodou alebo súdnou cestou).

Povinnosti zákazníka

Zákon dáva právo zákazníkovi tovar odskúšať, t.z. rozbaliť, použiť a pod., ale len v takom rozsahu, ako by si tovar mohol odskúšať v kamennom obchode. Zákazník je zároveň zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátenie poštovného

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, musí mu vrátiť  spoločnosť aj náklady na poštovné. Zákazníkovi vracia spoločnosť poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného v e-shope.

Príklad: Najlacnejšie poštovné v uvedenom internetovom obchode je 3.50 EUR za dodanie Slovenskou poštou. Zákazník si pri objednávke vybral drahšiu formu doručenia prostredníctvom kuriéra za 8.50 EUR. Zákazníkovi vrátite len 3.50 EUR.

Odoslanie platby

Platbu za tovar zákazníkovi nemusí spoločnosť odoslať dovtedy, kým  nebude pôvodný tovar doručený späť od zákazníka alebo kým zákazník nepreukáže, že tovar už odoslal (napríklad potvrdením z pošty). V súvislosti s touto klauzulou v zákone upozorňujeme, že zákazníkovi musí odoslať platbu bez ohľadu na to, či bol tovar spoločnosti doručený späť – stačí, ak zákazník preukáže, že tovar odoslal (napríklad dokladom z pošty). 

Predaj firmám alebo živnostníkom

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar, nemá na to právo zo zákona.

To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná tovar do firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania (napr. ochranný odev či pracovné pomôcky).

Právo na odstúpenie od zmluvy takisto nemajú zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

 

Čo je to Alternatívne riešenie sporov

 

Čo všetko znamená "alternatívne riešenie sporov":

1.2.2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014).

Myšlienka alternatívneho riešenia sporov nie je zlá – mala by spotrebiteľom aj obchodníkom priniesť jednoduché, rýchle a hlavné lacné riešenie sporov vzniknutých pri nakupovaní online. Prakticky ide o možnosť podania sťažnosti spotrebiteľom* v prípade porušenia niektorých jeho práv súvisiacich s nákupom online a vyriešenie takéhoto sporu treťou stranou k spokojnosti zákazníka aj obchodníka.

 • Zákazník môže podať podnet / sťažnosť, a to buď online cez formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma) alebo priamo slovenskej inštitúcii, ktorá bude spor riešiť (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu).
 • Podnet bude riešiť nezávislý subjekt (SOI alebo oprávnená súkromná firma).
 • Pred tým, než zákazník podá podnet, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s vami ako predávajúcim (zákazník vám musí najprv poslať žiadosť o vyriešenie sporu).
 • Sťažnosť by mala byť vyriešená subjektom do 90 dní (ale nemusí).
 • Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.
 • Výsledkom riešenia má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom.
 • Riešenie sťažnosti je bezplatné, pre obchodníka z toho nevyplývajú žiadne priame náklady a pre spotrebiteľa maximálne do výšky 5 EUR.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských zmlúv medzi obchodníkom a spotrebiteľom (teda nie sporov medzi dvoma podnikateľmi).
 • Týka sa len nákupov online.
 • Týka sa len spotrebiteľov – teda fyzických osôb (nie nakupujúcich podnikateľov).
 • Týka sa len sporov, kde hodnota prevyšuje 20 EUR.
 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom divaglmaour.sk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  

Nákup, platba, zasielanie

 

Štandartným spôsobom je klasický nákup - kliknúť na ikonu KÚPIŤ - avšak ak Vám tento spôsob nevyhovuje, obráťte sa so svojou otázkou či objednávkou na e-mail a budú vám zodpovedané otázky.

 

VEĽKOSTI:

Nie vždy je uvedená možnosť výberu veľkosti v objednávke - nedá sa teda zakliknúť. Je to z dôvodu, že zákazník nie vždy odhadne správnu veľkosť, ale i preto, že množstvo zahraničných veľkosti je inak "meraných" ako naše.

Preto zo skúseností požadujeme písomne do poznámky v objednávke uviesť svoje miery. Pri šatách je to hlavne:  obvod hrudníka, obvod pásu, obvod bokov. Ako doplňujúca informácia je váha a výška postavy. Dlhé šaty - tie, ktoré sú konfekčné sa dodávajú v danej dlžke a nie je možné túto dlžku meniť. Len šaty, ktoré sú na zákazkové šitie majú všetky miery podľa tých, ktoré zadáme my.

Pri deťoch a teenegeroch potrebujeme aj vek.  To sú základné údaje. Hlavne pri plesových róbach ale i retro modeloch či bundách konzultujeme spolu tieto informácie. 

 

Po vyplnení objednávky Vám príde potvrdzujúci e-mail. Následne zasielame informácie,  odpovede na otázky uvedené vo Vašej objednávke.

 

PLATBY:

*  100% platbou vopred /kupujúcemu tak patria za odmenu 3% zľavy na výrobok/

    úhrada: platba napr. internetbankingom na bankový účet spoločnosti RoyalStores s.r.o.,

    úhrada: platba napr. na Pošte cez tzv. poštovým poukazom na účet či adresu spoločnosti

    podklady k platbe:   zašle spoločnosť kupujúcemu  e-mailom po potvrdení objednávky

 

*  70% zálohovou platbou  

    úhrada: platba napr. internetbankingom na bankový účet spoločnosti RoyalStores s.r.o.,

    úhrada: platba napr. na Pošte cez tzv. poštovým poukazom na účet či adresu spoločnosti

    podklady k platbe:   zašle spoločnosť kupujúcemu  e-mailom po potvrdení objednávky

 

    Ak ide o tovar skladom u nás, je možné tento uhradiť na 100% dobierku a to pri doručení cez kuriérsku spoločnosť.

 

 

DOPRAVA:

Dopravu k vám uskutočňujeme výhradne prostredníctvom všetkých služieb Slovenskej pošty,

pri lacnejších a ľahkých zásielkach je to doporučený list 1.triedy /s dobierkou a bez dobierky/

a pri drahších a väčších zásielkach je to služba poštového kuriéra s doručením expres teda do ruky,

alebo na vašu poštu.

 

DOPORUČENÝ LIST 1.TRIEDY DO 2KG S DOPLATKOM DOBIERKY = 4 EUR

 

EXPRES KURIÉR DO 2KG SO DORUČENÍM DO RUKY A S DOPLATKOM DOBIERKY = 7 EUR

 

 

 

ZGNjZjE