S cieľom uľahčiť užívateľom používať našu stránku využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení.

Obchod

dcérske stránky:

www.diva-princess.sk

 

www.royalbathroom.sk

 

 

 

Tovar skladom:

cena teraz: 15,90 EUR
ihneď k odberu
cena teraz: 150,00 EUR
ihneď k odberu
cena teraz: 239,00 EUR
ihneď k odberu

NOVINKY

arr3Stále nové real foto - FOTOGALERIAPridávame pre vás všetkých reálne foto tovaru, nájdete kliknutím na FOTOGALERIA real v hornej... arr3Aktuálne do Vianoc: akcie na šaty skladomSuper ceny na tovar skladom :) www.diva-glamour.sk... arr3Aktuálne do Vianoc 2017 - akcie na objednávkový tovarSledujte akcie, zľavy na tovar objednávkový a to až do Vianoc :) www.diva-glamour.sk... arr3Nové podmienky v platbách !Tovar skladom aj na 100% dobierku. ... arr3Naše eshopy sú tu pre vás:- www.diva-glamour.sk - www.diva-princess.sk - www.royalbathroom.sk      ... arr3Zľava 15% na Retro šaty na slávnosťDo 22.8.2017 platí 15% zľava na všetky Retro šaty na slávnosť:...

Naj retro šaty

KONTAKTY

Divaglamour
Ľ. Pavetitša 35
919 43 Cífer
napíšte nám
Jana Kramárová

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Spoločnosť RoyalStores s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať:

ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

 1. / Tieto  všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti RoyalStores s.r.o. so sídlom Ľ. Pavetitša 35, 919 43 Cífer, Slovenská republika, zapísanej v  Obchodnom registri  Okresného súdu  Trnava, oddiel: Sro,  vložka číslo  41425/T, IČO:  51 294 575, DIČ: 2120663600  a fyzickej alebo právnickej osoby vstupujúcej do obchodného vzťahu so spoločnosťou RoyalStores s.r.o.  (ďalej len kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.diva-glamour.sk
 2. / Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre  Trnavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, adresa: Trhová 2,  917 01 Trnava.
 3. / VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na  www.diva-glamour.sk a spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo ich kedykoľvek upraviť.
 4. / Všetky vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou RoyalStores s.r.o., ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2
OBJEDNÁVKA

 

 1. / Objednávku tovaru je možné uskutočniť on-line na www.diva-glamour.sk. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže kupujúci uskutočniť priame objednávanie na www.diva-glamour.sk , je možné zaslať objednávku na e-mailovú adresu  divaglamour.sk @gmail.com
 2. / Podmienkou platnosti objednávky je úplne a pravdivé vyplnenie všetkých povinných údajov - meno, adresa
 3. / Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou a kupujúcim a je záväzná. Po zaslaní objednávky obdrží kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii kupujúceho.  Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti je kupujúci povinný o tom upovedomiť spoločnosť  na e-mailovej adresu divaglamour.sk @gmail.com
 4. / Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany spoločnosti a kedykoľvek pred prevzatím tovaru /netýka sa produktov vyhotovených na mieru / alebo viac ako 14 dní po prevzatí.
 5. / Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa  tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade, bude spoločnosť okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 6. / Každá objednávka musí obsahovať:

 

 • *  Meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru
 • *  E-mail kupujúceho, prípadne telefónne číslo
 • *  Objednávací kód, počet kusov pre každú položku tovaru
 • *  Dátum vystavenia objednávky
 • *  Spôsob úhrady za tovar
 • *  Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • *  Ak je kupujúcim právnická osoba, k objednávke je   potrebné dodať IČO a DIČ spoločnosti a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

 

Článok 3
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

 

 1. / Podľa §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote  do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. / Podľa §8 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovenia ktorého spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ďalej podľa §8 ods. (2) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovenia ktorého sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty určenej zákonom. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu spoločnosti RoyalStores s.r.o., ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Spoločnosť  neakceptuje zaslanie tohto tovaru na dobierku.
 3. / Alebo ak kupujúci doručí spoločnosti RoyalStores s.r.o.  tovar, ktorý je použitý, poškodený, alebo neúplný, spoločnosť  vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. / Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Podľa §9 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu
 5. / Písomná forma odstúpenia od zmluvy adresovaná spoločnosti RoyalStores s.r.o. na adresu sídla: „Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetu na www.diva-glamour.sk na základe mojej objednávky zo dňa ........... potvrdené mnou dňa ............... a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:………………….  Dátum a podpis.“

 

 

Článok 4
Cenové podmienky

 

 1. / Kúpna cena tovarov ponúkaných prostredníctvom www.diva-glamour.skje vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty a to podľa §3 ods. (1) písm. e) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o.   si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.diva-glamour.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.diva-glamour.sk . Spoločnosť si vyhradzuje  právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.diva-glamour.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná z dôvodu chyby systému (napr. sa objaví cena "0 Euro" alebo "1 Euro"),  spoločnosť RoyalStores s.r.o. nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. / Dokladom o predaji je faktúra so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami, ktorá je pripojená ku každej zásielke  a zároveň slúži ako dodací a záručný list.  

Článok  5
Platobné podmienky
 

 1. / Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
 • 100% platbou vopred  /s dodatočnou zľavou 3% z ceny tovaru/  alebo
 • 70% zálohová platba 
 • konečný doplatok sa uhrádza kuriérskej spoločnosti pri prevzatí tovaru.

 

 

Článok 6
Dodacie podmienky

 

 1. / Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérskou spoločnosťou).
 2. / Tovar je na zákazkové objednávky, zaslaný bude podľa potvrdenej dohody medzi výrobcom - predajcom RoyalStores s.r.o. a kupujúcim.  Ak nastanú nepredvídané okolnosti, ktoré by predĺžili predbežne dohodnutú dobu dodania, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.
 3. / Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. / Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 5. / Tovar dodáva spoločnosť RoyalStores s.r.o. na územie Slovenskej republiky, v prípade záujmu aj do iných krajín.

 

Článok 7
Záručné podmienky a záručná doba

 

 1. / Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2. / Ku každému tovaru zakúpenému na www.diva-glamour.skje pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži ako dodací list a zároveň ako záručný doklad.
 3. / Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.diva-glamour.ska úplne zaplatený.
 4. / Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu sídla spoločnosti RoyalStores s.r.o. 
 5. / Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.
 6. / Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.diva-glamour.sk

 

Článok 8
Ochrana osobných údajov

 

 1. / Kupujúci súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby spoločnosť RoyalStores s.r.o. spracovala a uschovávala jeho osobné údaje.
 2. / Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne spoločnosti RoyalStores s.r.o. nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, prípadne telefónne číslo.
 3. / Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne spoločnosti nasledovné údaje: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, e-mail, telefónne číslo, IČO.
 4. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnej tretej strane a využije ich výhradne na spracovanie objednávky kupujúceho.
 5. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Článok 9
Záverečné ustanovenia

 

 1. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosť dňom ich zverejnenia na  www.diva-glamour.sk
 2. / Spoločnosť RoyalStores s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.diva-glamour.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. / Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 4. / Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že si naštudoval a vyslovil svoj súhlas s uvedenými VOP.

 

 

 

 

NzEyZW